STTPhòng banSố nhân viên
1Thuyền viên1
2Nhân sự5
3Kế toán3
4Kỹ thuật2
5Ban lãnh đạo2
6Công nghệ1
7Tuyển dụng5
8Đào tạo1
9Tổ chức1
10Tiếp tân1
11Bảo vệ1