Nhiệm vụ Thời gian Người được giao Trạng thái
Xử lý Tv10-05-2024vinhppcChưa hoàn thành
Cài đặt máy chủ toàn văn phòng10-05-2024hieutdChưa hoàn thành
Cài đặt máy chủ toàn văn phòng10-05-2024hieutdChưa hoàn thành
Đề án tạo phòng ban mới10-05-2024HieudemoChưa hoàn thành